Jeżeli osoba, która stara się o wypłatę świadczenia chorobowego, pracuje w firmie, która zatrudnia więcej niż 20 pracowników, wówczas to pracodawca odpowiada za wypłatę tak zwanego chorobowego. Jeżeli jednak o świadczenie starają się osoby, które pracują na własny rachunek, te, które z nimi współpracują, duchowni, czy osoby po ustaniu zatrudnienia, wtedy odpowiedni wniosek muszą skierować bezpośrednio do urzędu.

Aby uzyskać zasiłek chorobowy, nie trzeba przedkładać pracodawcy żadnych dokumentów, jeżeli ten posiada profil na PUE ZUS. Na swoim profilu może zobaczyć elektroniczne zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) pracownika. W przypadku kiedy pracodawca nie posiada profilu PUE ZUS, musi poinformować pracownika w formie pisemnej, w pierwszym dniu pracy, o tym, że ma on obowiązek dostarczania wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie przez lekarza.

ZUS może wypłacić zasiłek chorobowy, dopiero po otrzymaniu wniosku. W czasie trwania ubezpieczenia, wniosek w imieniu pracownika składa pracodawca. Musi on nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego pracownika przekazać do ZUS:

* zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 – w przypadku pracownika lub Z-3a – w przypadku osoby ubezpieczonej z innego tytułu, np. kiedy osoba jest zleceniobiorcą,

* otrzymane od osoby ubiegającej się o świadczenia, zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził zaświadczenia lekarskiego do systemu e-ZLA.

Osoby, które zajmują się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni wniosek o chorobowe muszą złożyć bezpośrednio do ZUS na druku Z-3b lub ZAS-53.