Założyliście stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, organizację kościelną albo fundację pożytku publicznego? Jeśli tak, możecie starać się o dofinansowanie ze środków publicznych (czyli z budżetów miasta, gminy, województwa lub ministerstwa) w formie dotacji na realizację zadań publicznych. To nic trudnego. Będziemy was uczyć jak to robić, a także pokazywać, jak to robią inni.

Przede wszystkim zacznijmy od tego, co powinny wiedzieć organizacje pozarządowe w naszej gminie o takiej formie możliwości finansowania.

Wyjaśnijmy to punkt po punkcie.
1. W ostatnim kwartale każdego roku burmistrz zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na konsultacje społeczne. Jeśli organizacja ma pomysł na zrealizowanie ciekawego przedsięwzięcia, powinna śledzić ogłoszenia w Urzędzie Miejskim i wybrać się na takie spotkanie.
2. Po konsultacjach burmistrz formułuje zadania, jakie mogłyby być zrealizowane w następnym roku. Takie ogłoszenie na rok 2020 ukazało się na stronie naszej gminy 20 grudnia 2019 r.
3. Od tego momentu organizacje pozarządowe mogły przygotowywać swoją ofertę na wykonanie zadania wypełniając druk wniosku według stosownej instrukcji. Ważne jest, by obowiązkowe pola tego wniosku wypełniać czytelnie, a opis działań był spójny z pozycjami budżetu. Każda organizacja zobowiązana jest do zaplanowania w budżecie udziału własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów planowanego zadania. Ułatwieniem dla małych organizacji pozarządowych jest wykazanie tego wkładu w postaci niefinansowego wkładu własnego (np. praca wolontariuszy czy nieodpłatna praca członków organizacji). Gotowy wniosek w formie papierowej musi być złożony w urzędzie.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Torzym 16 grudnia 2019 r. ogłosił nabór kandydatów do komisji opiniującej złożone oferty. Taka komisja spotkała się 11 lutego 2020 r. i po analizie ofert zarekomendowała burmistrzowi listy rankingowe ubiegających się o dotacje na poszczególne zadania.

125 tysięcy na sport

Akurat w sytuacji, którą opisujemy, na wykonanie zadań określonych jako „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano 125 tysięcy złotych. Aby wypełnić warunki tego zadania, trzeba było zagwarantować, że spełni się następujące cele:
* poprawa warunków uprawiania sportu w gminie;
* osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników;
* upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
* umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Torzym.

A oto jak ułożyła się lista rankingowa kandydatów po ocenie ich projektów:
1. Uczniowski Klub Sportowy Torzym – średnia liczba punktów: 62,49.
2. Klub Sportowy JUWENIA Boczów – średnia liczba punktów: 49,30.
3. Miejski Klub Sportowy TOROMA Torzym – średnia liczba punktów: 48,39.

Jak z tego wynika, tylko trzy organizacje złożyły ofertę na wykonanie zadania, o którym piszemy. Jednak kwota, o jaką wnioskowały wspomniane organizacje przekraczała w sumie o 18 tysięcy złotych zaplanowane na ten cel 125 tysięcy.
O wysokości dotacji i tak rozstrzyga burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji. Ostatecznie startujący w konkursie dostali następujące kwoty:
* Uczniowski Klub Sportowy Torzym – 15 000,00 zł
* Klub Sportowy JUWENIA Boczów – 53 000,00 zł
* Miejski Klub Sportowy TOROMA Torzym – 57 000,00 zł

To nie było jedyne zadanie. 6 tysięcy złotych zaplanowano na „Wspieranie rehabilitacji fizycznej lub psychicznej osób niepełnosprawnych”.
Zrealizować to zadanie można poprzez zapewnienie wyjazdów wypoczynkowo-krajoznawczych rodziców czy opiekunów z dziećmi niepełnosprawnymi. Do jego wykonania zgłosiła się tylko jedna organizacja – Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Parafialny Zespół „CARITAS” Torzym i ona dostała całą zaplanowaną kwotę.

A co z kulturą?

Niestety, na trzecie zadanie „Kultura w Gminie Torzym w 2020 roku”, na które zaplanowano 5000 złotych, nie wpłynęła żadna oferta.
To zaskakujące. Dlaczego tak się stało? Może po prostu kwota 5000 złotych na organizację wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców całej gminy to jednak za mało? To tylko 3,6% budżetu otwartego konkursu ofert! Może kultura w naszej gminie potrzebuje większych nakładów finansowych? Istnieje możliwość powtórnego ogłoszenia konkursu na to zadanie. Miejmy nadzieję, że kwota na realizację tego przedsięwzięcia zwiększy się i to zachęci organizacje do składania ofert.

To, o czym powyżej napisaliśmy, to tylko jedna z możliwości finansowania. Jest ich oczywiście więcej i postaramy się je prezentować na łamach naszej gazety i stronach naszego portalu.
Swoją drogą wszystkim klubom sportowym z naszej gminy polecamy zainteresować się zewnętrznymi źródłami finansowania swojej działalności. Między innymi właśnie rozpoczął się nabór w ramach „Rządowego Programu KLUB – edycja 2020”. Trzeba zajrzeć na stronę www.msit.gov.pl. Tam można także znaleźć wskazówki jak skorzystać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Inna podpowiedź – ponownie zajrzyjcie na stronę www.gov.pl. Tam szukajcie programu ,,Sport dla wszystkich”. Zajęcia sportowe dla uczniów finansuje także na przykład Fundusz Zajęć Sportowych www.bip.msit.gov.pl.
Na wspomnianym portalu www.gov.pl trwa nabór wniosków na rok 2020: ,,Sport dzieci i młodzieży”. Możliwości jest naprawdę wiele.

Radzimy: otwórzcie boiska dla naszych dzieci poprzez realizację ciekawych pomysłów. Stwórzcie alternatywę dla telefonów i Internetu. Dobrze zorganizowany sport dla dzieci i młodzieży przyciągnie nawet tych, którzy nie lubią się męczyć. Kto wie, może doczekamy się torzymskiego Roberta Lewandowskiego? Anity Włodarczyk? Czy innej lekkoatletki z sukcesami – Małgorzaty Krzyżan, jeśli szukamy pozytywnych wzorów w naszym regionie.
Wszystkim organizacjom pozarządowym gratulujemy dofinansowania. I życzymy realizacji projektów z sukcesami, o których z przyjemnością napiszemy.

Przygotowały: Ilona Wojciechowska, Ewelina Niwald