Od nowego roku zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w aptekach będą obowiązywały nowe zasady dyżurów nocnych i świątecznych.
Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych nie należy już do kompetencji rady powiatu. Wobec powyższego Rada Powiatu Sulęcińskiego nie uchwaliła harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego na 2024 r.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r., a do 31 stycznia 2024 r. właściciele aptek mają czas na przekazanie zarządowi powiatu rozkładu godzin pracy na rok 2024.

Całkowicie zmieniają się zasady pełnienia dyżurów przez apteki. Nie będą już one pełnione jak dotychczas całodobowo, tylko ewentualnie
w wyznaczonym okresie kilku godzin:

  • dyżur w dzień wolny od pracy obejmuje dyżur bez przerw przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00;
  • dyżur w porze nocnej obejmuje dyżur bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00.

Zarząd powiatu, po otrzymaniu ww. rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych i dokonaniu analizy poziomu zaspokajania potrzeb ludności powiatu sulęcińskiego, będzie mógł uruchomić procedurę, w celu wyznaczenia, w drodze uchwały, apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, jednakże nie wcześniej jak w lutym 2024 r., biorąc pod uwagę terminy określone w nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Zatem, w okresie przejściowym, od 1 stycznia 2024 r. do czasu wejścia w życie uchwały zarządu powiatu w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, nie obowiązuje żaden akt prawa miejscowego ustalający rozkład pracy aptek ogólnodostępnych, z uwagi na brak podstawy prawnej do jego podjęcia.