Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonej kontroli udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zmiażdżyła Urząd Gminy kierowany przez burmistrza Ryszarda Stanulewicza. Nieprawidłowości wykryto w 36 na 40 zbadanych decyzji o udzieleniu ulg, a także w 38 z… 39 badanych postępowań dotyczących udzielania pomocy de minimis! NIK podkreślił, że wpływ na taką skalę zaniedbań miał – cytujemy – „niewystarczający nadzór nad tymi postępowaniami ze strony Kierownictwa Urzędu”.

„Niewątpliwy wpływ na zakres i skalę stwierdzonych nieprawidłowości miało niedostateczne przygotowanie merytoryczne pracowników odpowiedzialnych za realizację tych obowiązków spowodowane m.in. brakiem szkoleń w tym obszarze, a także niewystarczający nadzór nad tymi postępowaniami ze strony Kierownictwa Urzędu” – czytamy w „Wystąpieniu pokontrolnym” NIK.

Kontrola NIK dotyczyła postępowań w sprawie udzielania ulg w latach 2018 – 2021 (I połowa).

Według NIK, organ podatkowy – w tym wypadku burmistrz – nie wywiązał się między innymi z obowiązków:

* rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego i zebrania dowodów świadczących o sytuacji tych, którym udzielano ulgi;

* nie wyegzekwował przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów;

* w części postępowań nie wydał stosownych zaświadczeń;

* niewystarczająca okazała się informacja przedstawiana właściwym organom;

* podawania do publicznej wiadomości wykazów, komu udzielono ulgi!

Ten ostatni punkt podkreślamy, bo niejednokrotnie domagaliśmy się upublicznienia tych właśnie informacji, jednak bez skutku. Teraz okazuje się, że NIK stanął po naszej stronie.

Przypominamy też, że naszym postulatem było wprowadzenie uchwały (której projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu) JASNO i WYRAŹNIE mówiącej o tym, na jakiej zasadzie mogą być udzielane ulgi podatkowe w czasie pandemii. Podczas sesji Rada Miejska, w której większość ma ugrupowanie burmistrza, uznała jednak, że projektu procedować nie będzie.

Na łamach „FORUM” ostrzegaliśmy, że przyjęte przez burmistrza wówczas zasady sprowadzające się pełnej uznaniowości są niejasne i nietransparentne. Wystąpienie pokontrolne NIK świadczy o tym, że mieliśmy rację!