Trwa program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Polski.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, które wpisują się we wskazane w programie obszary.

Ważna jest także poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany przez cały rok 2022.

Do programu może przystąpić każda gmina, która podejmie uchwałą program osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

* Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

* Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Jakie konkretnie wsparcie będzie udzielane w ramach poszczególnych modułów?

Moduł I programu zakłada:
* wsparcie społeczne,
* ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
* wsparcie psychologiczne,
* wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji: 
* przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
* detektor upadku,
* czujnik zdjęcia opaski,
* lokalizator GPS,
* funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
* funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Zadzwoń pod 22 5051111

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom – ta forma wsparcia będzie kontynuowana. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Można indywidualnie

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania. I co bardzo ważne w sytuacji, gdy dana gmina nie przystąpi do realizacji programu, powinna każde zgłoszenie rozpatrzeć indywidualnie w zakresie swoich kompetencji oraz zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Źródło: gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok