W poprzednim numerze szeroko pisaliśmy o prawach pacjenta – o sytuacjach, z jakimi wszyscy się spotykamy w naszych kontaktach ze służbą zdrowia. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że praw pacjenta jest naprawdę dużo, a placówki służby zdrowia są zobowiązane ich przestrzegać. Tym razem – druga część naszego poradnika i naszych podpowiedzi. Tym razem o prawach pacjenta, który trafia do szpitala.

I tu znów – okazuje się, że wedle zapisów ustawy i rozporządzeń – pacjent trafiający do szpitala ma całkiem sporo praw, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Na przykład, że mamy prawo do żądania konsylium lekarskiego albo wysłuchania opinii innego lekarza, jeśli nie jesteśmy pewni, czy lekarz prowadzący stosuje korzystną dla nas terapię, albo podejmuje właściwe środki leczenia (inna sprawa, że lekarz może odmówić, ale powinno zostać to udokumentowane w karcie pacjenta).

Absolutnie w szpitalu mamy prawo do bezpłatnych (!) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Personel medyczny nie może prosić Cię o zaopatrzenie się w jakiekolwiek materiały medyczne podczas Twojego pobytu w szpitalu! To prawo pacjenta jest, niestety, najczęściej chyba łamane w polskich placówkach, gdzie nie raz i nie dwa zdarza się, że od pacjenta wymagane jest, aby miał ze sobą własne leki.

Równie ważne jest to, że pacjent może żądać, by jedzenie, jakie jest mu w szpitalu serwowane, było dietetycznie dostosowane do jego schorzenia. I to także często jest pustym przepisem.

Poniżej jeszcze kilka istotnych praw pacjenta w szpitalu:

* Masz prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

* Masz prawo do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza (w tym lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego). W stanach nagłych, masz prawo do natychmiastowej pomocy medycznej, bez skierowania.

* Masz prawo do poszanowania godności i intymności. W trakcie udzielania Ci pomocy medycznej powinny być obecne tylko te osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo innych osób (w tym osób wykonujących zawód medyczny oraz studentów uczelni medycznych) wymaga zgody pacjenta i lekarza, który udziela świadczenia medycznego. W klinikach oraz w szpitalach uczelni medycznych studenci często są obecni przy badaniach oraz zabiegach medycznych, by obserwować ich przebieg. Lekarz jednak musi zadbać o to, aby liczba studentów i ich zachowanie nie naruszały Twojego prawa do intymności. Pamiętaj, zawsze możesz prosić o udzielenie świadczenia bez obecności studentów.
* Lekarz nie powinien omawiać Twojej choroby i zadawać Ci intymnych pytań w obecności innych pacjentów.

* Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia.

* Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat.

* Możesz wypisać się ze szpitala na własne żądanie. Wcześniej jednak lekarz ma obowiązek w jasny sposób poinformować Cię o przewidzianych konsekwencjach dla Twojego zdrowia i życia, związanych z zaprzestaniem leczenia szpitalnego.

* Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego. Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób przez Ciebie wskazanych. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna polega również na sprawowaniu opieki nad pacjentką w okresie ciąży, porodu i połogu. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, personel medyczny nie może wyręczać się rodziną czy bliskimi osobami w opiece nad chorym, nadal ma obowiązek nadzoru nad prawidłową opieką nad Tobą i troski o nią.

* Masz prawo do opieki duszpasterskiej.

* Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

* Masz prawo do dochodzenia swoich praw.