Od roku 2022 rząd wprowadził zmiany związane z tak zwanym Polskim Ładem, czyli planem odbudowy polskiej gospodarki po pandemii Covid-19. Poniżej przegląd tego, jakie – według założeń – zaplanowano możliwości pomocy dla rolników. Po szczegółowe informacje najlepiej sięgnąć do publikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

* Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw

Rząd zapowiada, że małe i średnie gospodarstwa otrzymają dodatek, który pozwoli zwiększyć dopłatę do hektara tak, by wynosiła ona więcej niż średnia unijna.

* Przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa

Od bieżącego roku rolnik sam ma zdecydować, kiedy będzie chciał zakończyć pracę w swoim gospodarstwie. Przejście na emeryturę nie będzie oznaczało konieczności pozbycia się ojcowizny.

* Nowy system ubezpieczeń upraw

Klęski żywiołowe to największe zagrożenie dla opłacalności produkcji rolnej. Dlatego każdy rolnik będzie mógł skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw. Gospodarstwa posiadające ubezpieczenie uzyskają gwarancję dopłaty 65% do składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, stworzony zostanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni małym i średnim gospodarstwom rolnym stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty.

* Ryczałt 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego

Magazynowanie wody opadowej i z roztopów to dziś warunek racjonalnego gospodarowania i zapobiegania suszy. Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego otrzyma ryczałt nawet do 15 tys. zł. Dzięki uproszczeniu przepisów wystarczające będzie zgłoszenie nowego zbiornika do nadzoru wodnego, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

* Skuteczna walka z ASF (afrykańskim pomorem świń) i odbudowa produkcji trzody chlewnej

Epidemia ASF trwa w Polsce od 7 lat. Kompleksowy program walki z ASF obejmie:

– Nawet 900 tysięcy zł dotacji dla rolników z obszarów objętych ASF na odbudowę stada. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do produkcji prosiąt w okresie 2021-2026 r.
– Kolejne 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych przez rolników w wyniku ASF.
– Nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach dotkniętych ASF.
– Wsparcie inwestycyjne dla rolników z zakresu bioasekuracji – refundacja części kosztów takich projektów, jak np. utworzenie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji czy przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.
– Ograniczenie populacji dzika w Polsce.
– Wsparcie dotacyjne dla ubojni i masarni na zakup linii technologicznych i produkcyjnych.

* Większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Rząd zwiększy limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych do 110 l oraz limit zużycia oleju napędowego do 40 l na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP).

* Kodeks Rolny

To nowy akt prawny, który w założeniu ma odciążyć rolnika z biurokracji i dzięki temu znacznie ułatwić mu pracę. Kodeks kompleksowo ureguluje najważniejsze zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego.

* Ustawa o Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym

Według założeń, nowa ustawa ma wesprzeć i ochronić rodzinne gospodarstwa rolne. Znajdzie się w niej szereg nowoczesnych rozwiązań, które:
– dają gwarancję uzyskania dochodu przez gospodarstwa rodzinne (stworzony zostanie Fundusz Gwarancyjny Gospodarstw Rodzinnych),
– chronią rolników rodzinnych przed wyzyskiem i lichwą,
– wspierają finansowo uczniów szkół rolniczych, chronią gospodarstwa rodzinne przed likwidacją z powodu egzekucji komorniczych,
– gwarantują uwzględnianie potrzeb rolników przy projektowaniu nowych inwestycji na gruntach rolnych i zapewniają, że wieś będzie przede wszystkim miejscem produkcji rolniczej,
– wzmacniają dzierżawy rolnicze.

* Uproszczenia dla rolników

Zapowiedziano zmiany, które uwolnią wiejską działalność gospodarczą poprzez zmniejszenie wymagań biurokratycznych. Budynki gospodarcze do 300 m2 będzie można budować na podstawie prostego zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Ułatwienia obejmą także prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika w swoim siedlisku. Uruchomione zostanie jedno e-okienko dla rolnika – rolnik nie będzie tracić czasu na biurokrację i dostanie możliwość realizacji wszystkich spraw urzędowych przez Internet.

* Wspieranie edukacji i drogi zawodowej w rolnictwie

Każdy uczeń szkoły rolniczej otrzyma stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie. Zachęty dla młodych adeptów rolnictwa mają być szansą na profesjonalizację gospodarowania.

* Wsparcie informatyzacji gospodarstw

Rząd planuje przeznaczyć ponad 756 milionów złotych na zakup sprzętu i oprogramowania wzmacniającego cyfryzację rolnictwa. Rolnicy otrzymają wsparcie na zakup i montaż nowoczesnego sprzętu IT i oprogramowania wspierającego prowadzenie gospodarstwa.

Przygotowano na podstawie broszury „Polski Ład dla polskiej wsi” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi