Jeśli ktoś zastanawia się nad możliwością wykorzystania tzw. „deszczówki” lub wód roztopowych w swoim gospodarstwie, polecamy skorzystanie z możliwości dofinansowania w ramach programu „Moja Woda”. Polecamy i zarazem namawiamy, bo działanie to nie dość, że uzasadnione ekonomicznie, to jeszcze zdecydowanie proekologiczne.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą „Moja Woda” prowadzi już od roku, ale spokojnie – jest jeszcze czas, by z niego skorzystać, bowiem nabór ciągły wniosków trwał będzie jeszcze przez najbliższe trzy lata.

DLA KOGO?

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
* przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
* instalacja rozsączająca,
* zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
* zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
* zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
* zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
* elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

NA ILE MOŻNA LICZYĆ?

Wysokość dofinansowania sięga 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia (nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie).
Co ważne – beneficjentami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Z programu są jednak wyłączone te nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Nabór ciągły wniosków będzie trwał do dnia 31.05.2024 r. lub – uwaga – do czasu rozdysponowania puli środków. Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków przed upływem ustalonych terminów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji:
* elektronicznej (wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na Portalu Beneficjenta portal.wfosigw.zgora.pl);
* papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed siedzibą Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra).
Wnioski, które zostaną umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze, tj. po 15:30, zostaną zarejestrowane z datą wpływu kolejnego dnia roboczego. Możliwe jest złożenie wniosku poprzez ePUAP po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

KONTAKT:
* Paulina Piotr – tel. 68 419 69 34
* Sekretariat – tel. 68 419 69 00
* Infolinia – tel. 68 419 69 49

Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja Woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024” na portalu wfosigw.zgora.pl.