180 najlepszych uczniów szkół branżowych i technicznych naszego regionu otrzyma wsparcie z programu „Lubuscy Zawodowcy” w roku szkolnym 2022/2023. Kwota każdego ze stypendiów będzie wynosić 800 złotych miesięcznie. Nabór wniosków odbędzie się na przełomie sierpnia i września w formie elektronicznej.

Pieniądze ze stypendium mogą być przeznaczone m.in. na pomoce naukowe, kursy, zakup sprzętu komputerowego czy obozy językowe. Tak jak w programie „Lubuskie Talenty”, wsparcie będą mogli otrzymać również opiekunowie uczniów. Wicemarszałek Łukasz Porycki podkreślił, że poza regionem lubuskim jedynie województwo śląskie wynagradza w podobnym programie nauczycieli.

Dokładny regulamin przyznawania wsparcia zostanie uzgodniony z dyrektorami i nauczycielami szkół, aby właściwie odzwierciedlał zapotrzebowanie uczniów.

Wartość całego projektu to 2,5 mln złotych. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 2,1 mln zł, a ponad 100 tys. zł – z budżetu państwa. Pozostała część to wkład własny samorządu województwa.

– Jest to program pilotażowy, ale wiemy już, że będziemy mogli go kontynuować. Bardzo mnie to cieszy, bo nic tak nie wpływa na jakość kształcenia, jak stypendia otrzymywane przez najzdolniejszych uczniów – dodał wicemarszałek lubuski Łukasz Porycki.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 dla 180 szczególnie uzdolnionych uczniów lubuskich szkół o profilu zawodowym z terenu województwa lubuskiego (140 stypendiów dla uczniów techników oraz 40 stypendiów dla uczniów szkół branżowych I stopnia).

W wyniku podjętych działań w okresie od 1.9.2022 r. do 31.8.2023r. 180 uczniów (140 techników oraz 40 szkół branżowych I stopnia) zrealizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego zgodnie z założonymi celami.

8 tysięcy na 10 miesięcy

W czasie pobierania stypendium uczniowie podlegać będą opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem opieki dydaktycznej będzie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne aktywna współpraca i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Wysokość stypendium wyniesie 8 000 zł w okresie 10 miesięcy trwania roku szkolnego (800,00 zł miesięcznie).

Lubuskie Talenty

Zarząd naszego województwa zdecydował również o kontynuacji programu „Lubuskie Talenty” dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących. Będzie to trzecia edycja wsparcia dzieci i młodzieży. Przeznaczono na nią blisko 3 mln złotych, w tym 2,5 mln pochodzących ze środków unijnych. – W ramach tego przedsięwzięcia będziemy mieli nowych 263 stypendystów – wyjaśniła Joanna Ejsmont, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymają po 600 złotych miesięcznie, natomiast młodzież ze szkół ogólnokształcących – po 800 złotych. Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy. – W tej perspektywie unijnej będzie to finał „Lubuskich Talentów”. Co będzie w nowej jeśli chodzi o stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących – trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć. Ale będziemy walczyć, żeby również te stypendia udało się realizować – dodała dyrektor Departamentu EFS.

W poprzednich edycjach „Lubuskich Talentów” na stypendia wydano łącznie ponad 9 mln 700 tys. złotych. Stypendia uzyskało ponad 950 młodych ludzi.

Źródło: lubuskie.pl