Jeśli w obecnych czasach gmina ma funkcjonować sprawnie, nie może się obyć bez zarządzania strategicznego, które umożliwia dostosowanie funkcjonowania jednostek terytorialnych do zmian zachodzących w otoczeniu. Na poziomie zarządzania lokalnego (gminnego), w zakresie polityki społecznej, podstawową rolę wśród tego typu planów pełni zaś strategia rozwiązywania problemów społecznych, którą właśnie opracowano w gminie Międzyrzecz.

Główne zdjęcie: fot. Wikipedia

Strategia określa misję oraz wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki pojawiających się problemów. Dokument stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.

Skonstruowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2030 ma służyć kilku celom: zdiagnozowaniu problemów, wyznaczeniu kierunku działań i określeniu priorytetów oraz poprawie skuteczności działań dzięki współpracy różnych instytucji i organizacji na poziomie gminnym.

Ponadto trzeba też wspomnieć, że opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Muszą być tu uwzględnione zwłaszcza programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Międzyrzecka strategia jest dokumentem, w tworzeniu którego uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, Policji i sądownictwa, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, Kościoła, mieszkańcy gminy oraz eksperci.

Dokument ma charakter kilkuletni, został przygotowany na lata 2022-2030. Umożliwia m.in. ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki z rządowych programów.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

Dzięki opracowaniu planu możliwe będzie podejmowanie działań i decyzji przynoszących wymierne korzyści, a także zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej. W dokumencie znaleźć można informacje na temat różnorodnych uwarunkowań regionu, sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów, zasobów gminnych i zagrożeń, z którymi trzeba się liczyć.

Polityka społeczna dotyczy całej społeczności lokalnej, dlatego działania określane w międzyrzeckiej strategii nie dotyczą jedynie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem mieszkańców, a wszystkich mieszkańców gminy.

en