Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
* ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
* stabilne, stałe zatrudnienie;
* wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;\
* konkurencyjne wynagrodzenie, które z dniem 1 stycznia 2022 roku zostało podwyższone (dla osób nowo przyjmowanych od 3.526 do 4.639 zł netto, w zależności od wieku i etapu szkolenia);
* nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
* pakiet socjalny (np. coroczne dofinansowanie do wypoczynku, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, równoważnik pieniężny w zamian za brak oraz remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa itp.
* prawa emerytalne po 25 latach służby;
* możliwość doskonalenia zawodowego;
* możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
* prestiż zatrudnienia;
* służbę w organizacji zaufania społecznego;
* szeroki katalog specjalizacji;
* wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
* przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Zgodnie z ustawą o Policji, kandydat do służby powinien:
* posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
* posiadać polskie obywatelstwo, \
* posiadać nieposzlakowaną opinię,
* być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
* korzystać z pełni praw publicznych,
* posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
* dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
* osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane od kandydatów:
* w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa lubuskiego,
* w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ulica Kwiatowa 10 codziennie w godzinach 07.30-21.30

Kontakt z Zespołem do spraw Doboru. E-mail: dobor.kwp@go.policja.gov.pl Tel.: 47 791 1260 (61, 62) lub 797 800 880.