W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano szereg działań wspierających tworzenie i rozwój przedsiębiorstw oraz ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

  • Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność.
  • Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.
  • Zwiększy się aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osób z grup wykluczonych.
  • Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.

Jednym z przykładów, który stanowi istotny wymiar przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest działalność w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wsparcie przeznaczone będzie zarówno dla rolników planujących przetwarzanie i sprzedaż żywności, jak i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Środki na realizację inwestycji w tym obszarze pochodzić będą z interwencji „Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości”.

Na wsparcie swojej działalność mogą liczyć również mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w ramach interwencji „Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa”.

Istotnym instrumentem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest wsparcie działalności gospodarczej w ramach interwencji „LEADER”, udzielane przez Lokalne Grupy Działania. W tym zakresie kontynuowane będzie wsparcie finansowe na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w szczególności tych które swoją działalność opierają na wykorzystaniu lokalnego potencjału przyrodniczego, historycznego i kulturowego. Dodatkowo, w związku ze starzeniem się społeczeństwa na obszarach wiejskich pomoc będzie udzielana dla przedsięwzięć związanych z tworzeniem podmiotów oferujących komercyjne usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne czy zdrowotne. Oprócz wsparcia gospodarstw opiekuńczych planuje się objęcie pomocą także działalność dodatkową do rolniczej, tj. m.in. agroturystykę, tworzenie zagród edukacyjnych czy przetwarzanie żywności.

Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

Więcej informacji można uzyskać na stronie gov.pl/web/wprpo2020. Będziemy też o nim więcej pisać na naszych łamach.

Źródło: chojnakulturalnie.pl