Za nami koniec roku szkolnego, a co za tym idzie – mamy wakacje. To oczywisty czas, gdy rodzice chcą zapewnić atrakcyjne, ale przede wszystkim bezpieczne wyjazdy letnie swoim dzieciom. Z pomocą przychodzi tutaj Ministerstwo Edukacji i Nauki, które przygotowało „Poradnik bezpiecznego wypoczynku. Aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku”.

Nie wszyscy rodzice wiedzą o tym pożytecznym przewodniku, a naprawdę warto z niego korzystać. Eksperci polecają w nim między innymi kwestię niezmiernie istotną, jeśli chodzi o bezpieczne wakacje – sprawdzenie wiarygodności organizatora wypoczynku poprzez publiczną internetową bazę danych o wypoczynku:

https://wypoczynek.mein.gov.pl.

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Nie ma w bazie – nielegalny

„Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie” – podkreślono w poradniku.

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid).

Każdy organizator posiada możliwość wydruku ze swojego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku danego wypoczynku w bazie wypoczynku informację, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy wypoczynku, informacji może udzielić kuratorium oświaty, w którym organizator miał obowiązek dokonania zgłoszenia wypoczynku.

Dofinansowanie do wypoczynku

Niestety, jak wszystko wokół, także i koszty wakacyjnego wypoczynku szybują w górę. Autorka wakacyjnego przewodnika na portalsamorządowy.pl przeglądając wiele ofert wyliczyła, że około 2 tys. złotych kosztują najtańsze wyjazdy wakacyjne dla dzieci w Polsce. Cena obozów i kolonii za granicą jest jeszcze wyższa, bo do niej trzeba doliczyć zazwyczaj wysoki koszt transportu, a podrożały także półkolonie organizowane w miastach. Na tańsze oferty można liczyć tylko w placówkach oświatowych. Tu rozpiętość cen jest bardzo duża od kilkudziesięciu złotych do kilkuset.

Jednakże w tym miejscu warto przypomnieć, że wakacje to ostatni moment na wykorzystanie bonu turystycznego. Jego ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według danych ZUS na blisko 4,3 mln uprawnionych osób wciąż nieaktywnych jest 895 tys. bonów. Bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 r., na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”.

Warto o tym pamiętać, bo część organizatorów wakacji dla dzieci honoruje ten sposób rozliczenia. 

Trzeba również pamiętać, że niektóre firmy refundują koszty kolonii czy obozów dla dzieci swoich pracowników. Dofinansowanie zależne jest zazwyczaj od dochodu rodzica. Może wynosić 75, a nawet i 100 proc.

red

Źródło: portalsamorzadowy.pl, gov.pl/web/edukacja

Dziecko zgłasza niepokojące sygnały?

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić także właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Wszystkie te służby w razie niepokojących sygnałów są zobowiązane do podjęcia szybkiej interwencji.

Kto może być wychowawcą?

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

* posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

* jest pełnoletnia,

* ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),

* ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).