Przypominamy, że Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację kandydatów do podjęcia służby w niezwykle ważnym dla bezpieczeństwa nas wszystkich i prestiżowym zawodzie policjanta.

Dlaczego warto zostać Policjantem?

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

* ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

* stabilne, stałe zatrudnienie;

* wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

* wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3600-3940 złotych netto;

* nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

* prawa emerytalne po 25 latach służby;

* możliwość doskonalenia zawodowego;

* możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

* prestiż zatrudnienia;

* służbę w organizacji zaufania społecznego;

* szeroki katalog specjalizacji;

* wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

* przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Kto może pełnić służbę w Policji?

Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):

* obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

* który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo

skarbowe;

* korzystający w pełni z praw publicznych;

* posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

* dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane od kandydatów w komendach miej-skich i powiatowych Policji województwa lubuskiego.

Kontakt z Zespołem do spraw Doboru:

dobor.kwp@go.policja.gov.pl

Tel.: 47 791 12 60, 47 791 12 61, 47 791 12 62.