Mało kto zdaje sobie z tego sprawę – ale okazuje się, że jeśli doznamy uraz ciała będący efektem poślizgnięcia na oblodzonym lub zaśnieżonym chodniku, drodze, placu czy parkingu, możemy z tego tytułu domagać się odszkodowania.

Jak dodają eksperci z Kancelarii Prawnej Regionalnych Izb Obrachunkowych, roszczenia takie przysługują również, gdy doznamy obrażeń wskutek potknięcia i upadku na uszkodzonej powierzchni (dziury, wystające płytki chodnikowe, uszkodzona kostka, brak odpowiedniego zabezpieczenia ubytków w podłoży, brak oznaczenia kratki kanalizacyjnej, czy studni itp.), o każdej porze roku, nie tylko zimą.

Aby dochodzić roszczeń związanych z doznanymi obrażeniami ciała, należy w pierwszej kolejności ustalić osobę odpowiedzialną za utrzymanie w należytym stanie terenu, na którym doszło do zdarzenia – zarządcę lub właściciela nieruchomości. Następnie do konkretnej osoby lub podmiotu kierujemy roszczenie, czyli wezwanie do zapłaty.

Jeżeli do szkody dojdzie na chodniku będącym otoczeniem drogi publicznej, wówczas odpowiedzialność spoczywa na zarządcy drogi publicznej. W przypadku drogi krajowej jest to generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, drogi wojewódzkiej – zarząd województwa, drogi powiatowej – zarząd powiatu, drogi gminnej – wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z kolei za zaniedbania na przystankach odpowiada zakład komunikacji, który je użytkuje.

Pamiętajmy, że za utrzymanie tych części chodników, które bezpośrednio przylegają do posesji odpowiadają właściciele tych posesji.

Jednak należy dodać, że odpowiedzialność osoby fizycznej, gminy czy przedsiębiorcy nie wynika wyłącznie z faktu, że na drodze zalegał śnieg lub lód, lecz z tego, czy dana osoba lub podmiot należycie wykonywał swoje obowiązki wynikające z ustawy. W warunkach zimowych mogą bowiem występować takie zjawiska pogodowe, które w praktyce uniemożliwiają natychmiastowe i stałe sprzątanie na przykład śniegu czy lodu.

Bardzo ważne jest, aby w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia zrobić zdjęcia miejsca, gdzie do niego doszło, a także aby gromadzić wszelkie dowody związane z ewentualnym leczeniem. To pomoże ustalić wysokość ewentualnego odszkodowania.