Przy okazji faktu, że mamy za sobą rozpoczęcie roku szkolnego przypominamy o programie „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szko­le, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opie­kun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca ro­dzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzony­mi zmianami do programu „Dobry start” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od obecnego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał ZUS – w miejsce organów gminnych i powiatowych – za­pewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać do 30 listopada przez Portal informacyj­no-usługowy Emp@tia na stronie https:// empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie to nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci re­alizujące roczne przygotowanie przedszkol­ne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 290 22 02.