O sięgnięcie do zapisów z Tarczy Antykryzysowej zaapelowało Lokalne Forum Biznesu do radnych gminy Torzym. Chodzi o skuteczną, szybką i bezwarunkową pomoc lokalnym przedsiębiorcom, ale także wszystkim mieszkańcom dotkniętym obecną sytuacją i skutkami walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

W przedświąteczny piątek na stronie urzędu Gminy Torzym pojawiła się informacja o tym, że lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc w formie zwolnień z zaległości podatkowych. Pisaliśmy o tym szerzej w TYM MIEJSCU.

Zwracaliśmy jednakże uwagę, że specyfika wprowadzonych rozwiązań powoduje duży margines uznaniowości. Przedsiębiorca składa do burmistrza lub skarbnika wniosek wraz z oświadczeniem o stracie i… czeka na decyzję, a ta wcale nie musi być pozytywna. Zależy tylko od dobrej woli adresatów wniosku.
Co ciekawe, rozwiązanie to nie odwołuje się w żaden sposób do zapisów tzw. Tarczy Antykryzysowej, mimo że ta otwiera sporo możliwości.
Zamiast tego odwołano się do „normalnych” zapisów Ordynacji podatkowej, według której: „ wójt, burmistrz, prezydent miasta na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”. Ten zapis funkcjonuje niezależnie od obecnego stanu epidemii i można po niego sięgnąć w każdej sytuacji bez specjalnych ogłoszeń i komunikatów. Przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji finansowej zawsze może odwołać się np. do burmistrza (prezydenta, wójta), a ten do tej prośby się przychyla lub nie.
Oprócz uznaniowości ogromną wadą tego rozwiązania jest brak jasnych kryteriów oceny, którymi organ wykonawczy ma się kierować.

Dlatego w tym szczególnym momencie, w jakim się znaleźliśmy, niezrozumiały jest brak odwołania do zapisów specjalnie do tego celu stworzonej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  poz. 374  i  568) z późniejszymi zmianami. Czyli do tak zwanej Tarczy Antykryzysowej.
To przecież właśnie te zapisy zostały przygotowane z myślą o sytuacji, w jakiej wszyscy się znajdujemy! I to one mają dawać podstawę do szczególnych kroków, by ulżyć poszkodowanym ekonomicznie. Nie tylko firmom, także mieszkańcom.

To skłoniło Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu do poszukania innych szans na to, by pomóc firmom z gminy Torzym.
Stowarzyszenie na swoim profilu FB opublikowało wezwanie do radnych naszej gminy, by podjęli inicjatywę uchwalenia odpowiednich rozwiązań, które byłyby przejrzyste, transparentne i stanowiły realne wsparcie dla przedsiębiorców.

Podstawą do działania Rady Miejskiej w tym wypadku jest oczywiście wspomniana specustawa, której na przykład art. 15p stanowi: „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.” Choć rozwiązań może być oczywiście dużo więcej.

By nie poprzestać tylko na słowach i hasłach, Stowarzyszenie przygotowało własny projekt uchwały, który udostępnia publicznie – tak, by mogli z niego skorzystać radni gminy Torzym.
Oczywiście, projekt można zmodyfikować, poprawić, uszczegółowić w trakcie dyskusji, choćby na sesji Rady Miejskiej (podobno takowa ma w końcu – po raz pierwszy w 2020 roku – być zwołana).
Chodzi o to, by była podstawa do dalszego procedowania, rozmowy o tym, jak realnie można pomóc lokalnym firmom, i do konkretnych decyzji.

Przy okazji przypominamy, że sesję rady można zwoływać poza ustalonym planem. Reguluje to ustawa o samorządzie gminnym: art. 20 ust. 3: „Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim”.

Zapraszamy radnych i przedsiębiorców do przyjrzenia się udostępnionej nam propozycji, którą zamieszczamy poniżej:

Dla jasności zamieszczamy też zrzuty projektu: