Projekt realizowany przez: STOWARZYSZENIE ,,SPLECIONE RĘCE”
Gmina: BOGDANIEC
Całkowity koszt projektu: 7 500,00 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 3 500,00 zł
Tytuł projektu: WAKACYJNE ROWEROWE LOVE

Działania zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem. W projekcie uczestniczyło 107 osób (założenie projektowe wynosiło 100 osób), w tym 10 osób społeczności ukraińskiej. Na wszystkich witaczach w Gminie Bogdaniec zamieszczono tabliczki z piktogramami, które należało przenieść do notatnika. Notatniki wraz z ołówkami uczestnicy otrzymywali w trakcie realizacji projektu. Projekt został nagłośniony w mediach społecznościowych, w tym w mediach Gminy Bogdaniec oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce – partnera projektu.

Projekt cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców Gminy Bogdaniec, jak również osób spoza Gminy. Szkoły realizowały zajęcia sportowe poprzez ,,zdobywanie” poszczególnych sołectw. Uczniowie w ramach aktywności fizycznej odwiedzali poszczególne sołectwa – otrzymywali za to oceny z wychowania fizycznego.

Działania związane z kontynuacją projektu realizowane będą w następnych latach poprzez utrzymanie prawidłowego stanu tabliczek i promocję w Urzędzie Gminy Bogdaniec.

Zakończenie projektu nastąpiło 15 listopada 2022 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzyszczynce – podsumowanie miało charakter otwartego ogniska integracyjnego. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu, w tym społeczność ukraińska, organizatorzy oraz przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania – Kraina Szlaków Turystycznych, ośrodka ODL.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa oraz gadżety sportowe ufundowane przez sponsora – partnera stowarzyszenia. O zakończeniu projektu poinformowane zostały media: Radio Zachód, TVP3 Gorzów, Gmina Bogdaniec – zgodnie z założeniami projektowymi.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osoby, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 8, w tym 3 wolontariuszy.

Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 115.