Także przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg i odroczeń przy rozliczeniach podatkowych za rok 2022. Ordynacja podatkowa przewiduje takie rozwiązania.

W tym zakresie przedsiębiorca może zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o:
– odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek lub
– umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

„Składając taki wniosek przedsiębiorca musi go odpowiednio uzasadnić poprzez wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Niestety, niezależnie od uzasadnienia wniosku, decyzja organu podatkowego może być negatywna. Wynika to z tego, że decyzja organu podatkowego w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ma charakter uznaniowy. W ostatnim czasie organy podatkowe w przypadku złożenia odpowiednio umotywowanych wniosków, co do zasady udzielają podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych” – tłumaczy dla portalu fpg24.pl Dawid Charkiewicz, konsultant w firmie Thedy & Partners.

I dodaje:

„Podatnicy wnioskujący o przyznanie ulg podatkowych mogą skorzystać z urzędowych formularzy. W uzasadnieniu wniosku w szczególności można skupić się na obiektywnych kryteriach finansowych potwierdzających niekorzystną kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz ewentualnych negatywnych konsekwencjach braku udzielenia ulgi. W załączeniu warto wtedy złożyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa, np. zestawienia wykazujące spadek przychodów. Jednocześnie nie zawsze zła sytuacja finansowa będzie uzasadnieniem dla przyznania ulgi – czasami takim uzasadnieniem może być niepewność funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwagi na sytuację gospodarczą lub społeczną (np. liczne ograniczenia związane z pandemią w 2020 r.). W przypadku przedsiębiorców istotnym załącznikiem wniosku będzie oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i w ciągu poprzednich 2 lat (lub braku jej otrzymania) oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

Źródło: fpg24.pl