Jedna z naszych czytelniczek zastanawia się czy jest możliwość, aby gmina dowoziła jej czteroletnią pociechę do przedszkola w Walewicach z Koryt.

Syn naszej czytelniczki urodził się w grudniu 2019 roku. W zbliżającym się roku szkolnym kobieta chce posłać go do przedszkola. Sprawa jest jednak skomplikowana dla rodziny, ponieważ mieszkanka Koryt będzie musiała sama dowozić dziecko do placówki.

– Mieszkam w Korytach, mój syn będzie uczęszczał do placówki w miejscowości Walewice. Niestety nie ma możliwości dowozu do przedszkola aż do ukończenia piątego roku życia ze względu na jakąś „ustawę”, co uniemożliwia mi pójście do pracy nawet na pół etatu ze względu na konieczność dowiezienia i odebrania dziecka z placówki. Chciałabym dowiedzieć się czy taka ustawa istnieje i czy redakcja jest w stanie sprawdzić czy to wymysł burmistrza czy faktycznie z góry narzucona ustawa – czytamy w mailu do redakcji.

Sprawdziliśmy i faktycznie okazało się, że gmina nie ma obowiązku dowozu dzieci poniżej piątego roku życia. Jednak uwaga – samorząd MUSI zapewnić BEZPŁATNY transport do placówki oświatowej dzieciom pięcioletnim, jeśli trasa ta przekracza trzy kilometry.

Artykuł 32., ust. 5 Prawa oświatowego mówi: „Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice”.

Przepis dotyczy przedszkolaków, które ukończyły piąty rok życia. Uczęszczanie do przedszkola jest prawem, a nie obowiązkiem czterolatka. W ustawie o systemie oświaty napisano więc, że gmina ma zapewnić spełnianie obowiązku realizacji wychowania przedszkolnego, czyli dzieciom pięcioletnim.


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w art. 7 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż do podstawowych zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a stąd wynika, że zgodnie z zapisem art. 5a ust. 2 pkt 1 u.s.o. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i gimnazjach, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach.
Z przytoczonego zapisu wynika szereg czynności technicznych, bieżących – które mają na celu realizację tego obowiązku.

A co ze szkołami?

Obowiązek zorganizowania dowozu ucznia pojawia się, gdy droga ucznia do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I – IV i 4 km w przypadku uczniów klas V – VIII. W takim wypadku obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i – UWAGA – opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
W przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza wymienionych odległości, gmina nie ma obowiązku organizowania bezpłatnego transportu, ale jednocześnie ma możliwość jego zorganizowania, jeżeli dysponuje możliwościami technicznymi i finansowymi.
Natomiast nieco inaczej wyglądają obowiązki gminy dotyczące organizowania dowozu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie takiego dowozu uczniom niepełnosprawnym niezależnie od odległości. Mówimy tu o uczniach objętych kształceniem specjalnym – dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.