Przełom roku 2021 i 2022 to nie tylko czas wspólnie spędzony z rodzinami, to także przy tej okazji nowe wyzwania w planowaniu domowego budżetu na najbliższe miesiące. I trzeba przyznać – nie jest to proste w obecnych czasach. Pewną pomocą, przynajmniej dla osób spełniających określone kryterium dochodowe, może być tutaj dodatek osłonowy.

Wchodząc dziś do sklepów nie sposób nie dostrzec rosnących w porażającym tempie cen. Można wiele się rozpisywać o przyczynach tego stanu rzeczy, ale tutaj chcemy poszukać rozwiązań, które będą ratunkiem dla domowych budżetów w roku 2022. Trzeba też zauważyć, że rosnące ceny produktów pozostają w ścisłym związku ze wzrostem cen opału, energii czy paliw. A to także będzie miało wpływ na nasze wydatki w nowym roku.

Od 20 zł do 1437,50 złotych

W tej sytuacji propozycją płynącą prosto z centrali jest dodatek osłonowy. To program mający na celu dopłaty rekompensujące właśnie rosnące ceny energii, gazu, ciepła i paliw. Dodatek ten ma wynieść od 20 zł do 1437,50 zł dla jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku osłonowego będzie określana na podstawie 3 kryteriów: 

* liczba osób w gospodarstwie domowym, 

* dochód,

* posiadanie ogrzewania węglowego.

Liczba osób w gospodarstwie domowym a dopłaty do prądu

Wysokość dopłaty będzie zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym: 

* osoby, które mieszkają same otrzymają maksymalnie 400 zł rocznie;

* gospodarstwa, w których mieszkają 2 lub 3 osoby otrzymają maksymalnie 600 zł rocznie;

* gospodarstwa, w których mieszka 4 lub 5 osób otrzymają maksymalnie 850 zł rocznie;

* gospodarstwa, w których mieszka 6 lub więcej osób otrzymają maksymalnie 1150 zł rocznie.

Dochód a wysokość dodatku osłonowego – złotówka za złotówkę

Maksymalną kwotę dodatku dostaną gospodarstwa jednoosobowe, których dochód nie przekracza 2,1 tysiąca zł na miesiąc.

Próg ten jest obniżony w gospodarstwach wieloosobowych do 1,5 tysiąca zł. Natomiast w przypadku wyższych dochodów rozliczanie odbędzie się na zasadzie “złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dopłata będzie obniżona o kwotę przekroczenia wyżej podanych progów. Przykładowo w gospodarstwie jednoosobowym, w którym dochód wynosi 2,3 tysiąca zł miesięcznie, kwota dodatku osłonowego będzie równa 200 zł na 2022 rok. 

Warto wiedzieć, że minimalna kwota dodatku osłonowego ma wynieść 20 zł. 

Wyższe wsparcie dla osób ogrzewających węglem

Co ciekawe, jeszcze więcej pieniędzy otrzymają osoby, które ogrzewają lokal węglem. Dodatek osłonowy w ich przypadku będzie wyglądał następująco: 

* 1 osoba w gospodarstwie domowym – maksymalnie 500 zł na rok; 

* 2-3 osoby w gospodarstwie domowym – maksymalnie 750 zł na rok; 

* 4-5 osób w gospodarstwie domowym – maksymalnie 1062,50 zł na rok; 

* 6 lub więcej osób w gospodarstwie domowym – maksymalnie 1437,50 zł na rok.

Pieniądze przekazują wojewodowie

Minister właściwy dla tego programu wyznaczył lokalne samorządy do realizacji wypłat świadczenia osłonowego. Skąd pieniądze? Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki osłonowe wynosi w 2022 r. – 4 700 000 000 zł (4,7 mld zł). Minister Finansów będzie monitorował wykorzystanie limitu wydatków.

Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Przy czym gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji na pierwszy kwartał 2022 r. w terminie do 15 lutego 2022 r.

Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie ww. wniosku w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

Za cały 2022 rok

Wniosek (jego wzór określi minister właściwy do spraw energii) składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. O tym, że wnioskodawca otrzymał zasiłek wspomniany organ tylko informuje.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po wydaniu decyzji przyznającej ten dodatek.
Będziemy śledzić dla Państwa wdrażanie nowych programów i możliwości, które odciąża Nasze portfele. Wiemy, jak ważna jest konkretna informacja przekazywana w sposób rzetelny, szczególnie w tych trudnych czasach.
Źródło: https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5378437,Wniosek-o-dodatek-oslonowy-skladamy-w-gminie.html

Tam też można zasięgnąć więcej informacji.