Nawet 10 tys. zł bezzwrotnego publicznego dofinansowania mogą otrzymać organizatorzy wiejskich zabaw. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił program „Potańcówki Wiejskie” i już od 22 maja przyjmowane są wnioski o dofinansowanie.

Jak można było się spodziewać, o dofinansowanie nie może się starać dowolna grupa mieszkańców polskiej wsi, lecz określone podmioty.

Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

* koła gospodyń wiejskich,

* ochotnicze straże pożarne,

* organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),

* samorządowe instytucje kultury.

„Dofinansowujemy organizację potańcówek na obszarach wiejskich. Naszym założeniem jest upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa oraz utrwalenie lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki” – napisano w komunikacie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nie sprecyzowano dokładnie, o jaki lokalny repertuar muzyki wiejskiej chodzi i jak rozumieć hasło o „kulturze ludowej w roli osi scalającej wiejskie społeczności”.

„Przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, gdzie organizowana jest potańcówka” – wyjaśnił jedynie NIKiDW podkreślając, że „przy realizacji zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych”.

Nabór wniosków rozpoczął się 22 maja i będzie trwać do 16 czerwca. Same potańcówki trzeba będzie zorganizować od sierpnia do października 2023 roku.

Wnioski do programu „Potańcówki Wiejskie” składane mogą być wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki (pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania, tj. do 10 tys. zł.).

Źródło: Interia oraz fundusze.ngo.pl