Mało kto o tym wie, ale seniorzy mają w ręku dość ważne narzędzie – gminną radę seniorów. A raczej – mogą ją mieć, jeśli sami się o nią upomną. Według nowelizacji ustawy o samorządach zwiększone zostały uprawnienia takiej rady. Rada seniorów musi zostać powołana przez gminę, jeśli (w przypadku naszej gminy) wystąpi o nią minimum 50 osób w wieku powyżej 60 lat.

Choć rada seniorów to ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, nowe przepisy wyposażają radę w nowe narzędzia. Może ona kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały. Nowelizacja stanowi, że uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Wójt lub osoba przez niego wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.
W ustawie użyto sformułowania o pytaniach „w sprawach dotyczących gminy/ powiatu/województwa”, a więc wykraczające poza tematykę „polityki senioralnej”.

Rada miejska (gminna) powinna uchwalić statut gminnej rady seniorów, jeśli takowa zostaje powołana do życia. I co ważne – jej przedstawiciele powinni dostawać zwrot kosztów zarówno w przypadku samych posiedzeń gminnej rady seniorów, jak również jeśli rada ta jest reprezentowana podczas różnych oficjalnych spotkań czy wydarzeń.

Rady seniorów funkcjonują w wielu gminach, warto by taka powstała i w gminie Torzym.