W MIĘDZYRZECZU, GDZIE DYREKTOREM OPS JEST EWELINA NIWALD-BRZUŚNIAN, ZYSKUJĄ POTRZEBUJĄCY, ZYSKUJE I BUDŻET GMINY.

Łączna wartość zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przekracza 2,5 mln złotych. Dużo? Bardzo dużo! To wręcz ogromna kwota jak na gminę tej wielkości. A jednak udało się ją zabezpieczyć. Trzeba było po prostu ruszyć głową i znaleźć pomoc w realizacji projektów w postaci wsparcia przez dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Tak właśnie zrobiono w Międzyrzeczu, gdzie dyrektorem OPS jest doskonale znana także mieszkańcom gminy Torzym Ewelina Niwald-Brzuśnian.

– Rok 2022 to rok wyzwań i realizacji podjętych inicjatyw dla naszego Ośrodka Pomocy Społecznej – mówi pani dyrektor. – Potrzeby osób niesamodzielnych, z ograniczonymi możliwościami funkcjonowania w lokalnym środowisku, czy też dzieci są priorytetem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie powinno być celowe i adekwatne do potrzeb. Jednakże możliwości finansowania takich inicjatyw z małych budżetów gmin jest bardzo utrudnione, czasami niemożliwe. Jednak to absolutnie nie znaczy, że się można poddać albo nic nie robić. Przeciwnie – to powoduje, że trzeba bardzo intensywnie pracować nad możliwościami znalezienia finansowania zewnętrznego. Bo takie możliwości są, trzeba tylko chcieć i potrafić po nie sięgnąć – tłumaczy Ewelina Niwald-Brzuśnian.

W Międzyrzeczu wspomniane ponad 2,5 miliona złotych przełoży się na rozwinięcie takich zadań jak między innymi: usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia (np. taxi dla seniora, pomoc tzw. „złotej rączki” i wiele podobnych), pomoc dla osób powyżej 75 roku życia, asystenci dla osób niepełnosprawnych, dzienny dom seniora, tzw. opieka wytchnieniowa czy korpus wsparcia seniora (więcej o tych działaniach w tekście poniżej – przyp.red.).

Tak naprawdę jest to cały wachlarz różnorodnych usług mających na celu ułatwienie codziennego życia osobom wymagającym wsparcia, których przecież tak wiele w naszym najbliższym otoczeniu. Seniorom, niepełnosprawnym, ale także i dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach, dla których przewidziano program dożywiania. Niby oczywistość, ale nie każdy wie, jak skutecznie przeprowadzić proces projektowy, by na tak podstawowe sprawy także uzyskać finansowanie z zewnątrz.

Takie dofinansowanie jest bardzo korzystne dla samych potrzebujących, a nie obciążających zbytnio budżetu gminy (a przynajmniej w o wiele mniejszym stopniu, niż gdyby gmina sama chciała realizować podobne zadania). Powiedzmy to wprost – bez dopływu zewnętrznych pieniędzy niektórych pomysłów nie udałoby się zrealizować, a inne – jeśli nawet przeprowadzane – byłyby realizowane w o wiele skromniejszym wymiarze.

Zyska także sam OPS w Międzyrzeczu – budynek będzie lepiej dostosowany do potrzeb osób mających kłopoty z poruszaniem się, a pracownicy przejdą cykl specjalnych szkoleń, dzięki czemu ich praca będzie jeszcze bardziej efektywna, co z korzyścią dla siebie odczują przede wszystkim ich podopieczni.

– Zakres i liczba podjętych projektów oraz programów pokazuje jak szeroką działalność społeczną może prowadzić OPS na rzecz swoich beneficjentów – zauważa Ewelina Niwald-Brzuśnian. I dodaje: – Istniejące możliwości realizacji zadań przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych. zarówno krajowych jak i unijnych, pozwalają gminom w szczególny sposób zadbać o osoby wymagające wsparcia. Realizacja dodatkowej pomocy dedykowanej mieszkańcom gminy Międzyrzecz nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe płynące z ministerstwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy programów unijnych.
Zdarzają się gminy, w których wiele wyzwań kończy się na hasłach: „nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy”. Jednak najzwyczajniej w świecie jest to nieprawda. Oczywiście, takie działania, czyli szukanie środków zewnętrznych, wymagają wiele pracy, ale na końcu dają niesamowitą satysfakcję z osiągniętych efektów. Tym bardziej, że dzięki temu dofinansowaniu najbardziej zyskują osoby naprawdę potrzebujące pomocy, często w bardzo trudnych warunkach życiowych – przyznaje dyrektor międzyrzeckiego OPS.

INICJATYWY OPS W MIĘDZYRZECZU

* „Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz”. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w całej gminie. Program zakłada stworzenie nowych miejsc usług społecznych poprzez ich świadczenie w miejscu zamieszkania, w dziennych domach lub wsparcia w mieszkaniach wspomaganych. Program zakłada też wprowadzenie na rynek nowych usług takich jak TAXI dla seniora, „złota rączka” czy wypożyczalnia sprzęty rehabilitacyjnego czy Klub Seniora.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania 635 746,66 zł. Całkowita wartość zadania 747 937,25 zł.

* Działalność ośrodka wsparcia dziennego „Dzienny dom Senior+”. Placówka ta zapewnia wsparcie terapeutyczne i socjalne.
Działalność współfinansowana ze środków MRIPS.
Wartość dofinansowania 117.000,00 zł. Całkowita wartość zadania około 500.000,00 zł

* Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jest to wsparcie asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym miedzy innymi wsparcie przy aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Program zakłada dofinansowanie zarówno kosztów wynagrodzenia, dojazdu asystenta jak i koszty biletów wstępu np. do kina lub teatru, wraz z kosztami dojazdu zarówno dla asystenta jak i podopiecznego.
Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.
Wartość dofinansowania 617.814,00 zł. Dofinansowanie pokrywa 100 % wartości programu.

* Program „Opieka 75+”. Dofinansowanie usług opiekuńczych, także specjalistycznych, dla osób powyżej 75. roku życia.
Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.
Wartość dofinansowania 41.184,00 zł. Całkowita wartość zadania 68.640,00 zł.

* Program „Opieka wytchnieniowa”. Jest to wsparcie poprzez zapewnienie dziennej lub całodobowej opieki, w tym opieki specjalistycznej, dla osób zależnych. Dzięki niemu opiekunowie osób niepełnosprawnych mają szansę znaleźć chwilę na własne potrzeby. Program ten realizowany jest zarówno w trybie dziennym jak i całodobowym. W trybie dziennym dofinansowanie dla gmin pokrywa koszty 240 godzin usług w roku na jednego uczestnika. W trybie całodobowym program zakłada pokrycie kosztów zapewnienia opieki nie więcej niż 14 dni na 1 uczestnika w ciągu roku.
Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.
Wartość dofinansowania 227.256,00 zł. Dofinansowanie pokrywa 100 % wartości programu.

* Program „Korpus wsparcia seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów od 65. roku życia. Chodzi tutaj o pakiet usług mających na celu zapewnienie tym osobom poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Środki na realizację Programu, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.
Wartość dofinansowania 90.600,00 zł. Dofinansowanie pokrywa 100 % wartości programu.

* Program „Posiłek w szkole i w domu”. Ten program ma służyć zapewnieniu pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.
Wartość dofinansowania 170.000,00 zł. Całkowita wartość zadania 270.00,00 zł

* Program „Dostępny samorząd – granty”. Cel główny to poprawa dostępu do budynku Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.
Wartość dofinansowania 100.000 zł. Dofinansowanie pokrywa 100 % wartości programu.

* Program Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jest to dotacja na cele służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.
Wartość dofinansowania 9.600 zł. Całkowita wartość zadania 12.000 zł.