Każdy z nas, mieszkańców, może wnieść skargę na bezczynność organów gminy. Ale tylko w sytuacji, gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych przez prawo. Dotyczy to między innymi nieprzestrzegania statutu gminy. Wnoszący skargę musi wykazać związek przyczynowy między tą bezczynnością a naruszeniem jego interesu prawnego lub uprawnienia.

Skargę na bezczynność można wnieść do sądu administracyjnego, jednak trzeba mieć konkretną podstawę.

Może to zadziałać na przykład wtedy, gdy którykolwiek z organów gminy (a więc także burmistrz) na skutek niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów działał na szkodę mieszkańca gminy czy grupy mieszkańców, którzy mogą złożyć skargę wspólnie.

Przykładem może być choćby niedopełnianie obowiązku odpowiedzi na pismo skierowane do urzędu gminy (o ile taki obowiązek istnieje). Jeśli odpowiedni organ gminy takiej odpowiedzi nie udzieli, jest to podstawą do zaskarżenia w sądzie administracyjnym.

Także jeśli odpowiedzi udzieli, ale po terminie wynikającym z przepisów, a ten, kto pismo wysyłał, poniósł z powodu tego opóźnienia stratę. Takie przypadki mogą dotyczyć na przykład przedsiębiorców.

Jest to z pewnością ważny element kontroli działań organów gminy i warto o nim pamiętać.