Warto to podkreślić i o tym pamiętać – to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia Ochotniczym Strażom Pożarnym odpowiedniego wyposażenia i sprzętu do podejmowania akcji ratunkowych. Mimo że strażacy w sposób bezpośredni nie podlegają strukturalnie gminnym władzom i nie są zobowiązani do wypełniania ich ewentualnych poleceń.

Szerzej o nowej ustawie o ochotniczych strażach pożarnych mówił niedawno na naszych łamach komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Waldemar Konieczny. Zwrócił on uwagę na to, że ustawa uregulowała wiele kwestii wcześniej dla OSP mocno niekorzystnych.

Komendant wskazywał na kilka kluczowych kwestii:
* w momencie wykonywania czynności strażak OSP jest traktowany na równi z funkcjonariuszem PSP i jego rodzina jest zabezpieczona na równi z rodziną strażaka zawodowego w razie nieszczęśliwych wypadków;
* uznanie kwalifikacji ratowników OSP na takim samym poziomie jak PSP – jeśli taki strażak będzie aplikował do pracy w Państwowej Straży Pożarnej, jego dotychczasowe szkolenie będzie w pełni honorowane. Kiedyś było inaczej, co prowadziło do dziwnych sytuacji;
* osoby po skończeniu 65. roku życia, oczywiście pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich badań i uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego, będą mogły nadal być aktywne w charakterze kierowcy, wcześniej nie mogły już brać udziału w akcjach;
* ustawa daje możliwość szkolenia młodzieży od 16. roku życia na kandydatów-ratowników;
* ustawą została uregulowana minimalna wysokość ekwiwalentu i jego cykliczna waloryzacja.

Ustawa o OSP określa także kilka innych kluczowych kwestii. Istotny jest tu artykuł 10., w którym zapisano wprost, co musi zapewnić gmina strażakom ochotnikom:
* obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie;
* ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków,
podczas wykonywania powierzonych zadań;
* badania lekarskie strażaków ratowników OSP przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych.

Nie wszyscy wiedzą o tym, a jest to bardzo istotne, że gmina nie ma możliwości odmówienia współpracy z oddziałami Ochotniczej Straży Pożarnej, które – na marginesie – mają status samodzielnych stowarzyszeń.
Władze gminne są zobowiązane ustawą do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie. Co więcej, gdyby na terenie jakiejś gminy nie było żadnego OSP (na szczęście nie dotyczy to gminy Torzym), musi ona podpisać stosowną umowę z gminą sąsiednią, która takie jednostki posiada.
Najważniejszy przekaz, jaki z tego płynie – strażacy OSP mogą wymagać od gminy tego, aby na ich potrzeby były przekazywane konkretne fundusze, umożliwiające zachowanie zdolności do działań ratowniczych.