To jest bardzo zła wiadomość dla wszystkich mieszkańców, rolników i przedsiębiorców w gminie Torzym. Od 1 stycznia 2023 wrosną podatki od nieruchomości. Siłą rzeczy najbardziej poszkodowani mogą być rolnicy i przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy na działalność gospodarczą przeznaczą zabudowania bądź tereny o dużych powierzchniach.
Na przykład podatek od powierzchni budynków przeznaczonej na prowadzenie działalności wzrasta grubo ponad dwa złote za metr kwadratowy!
Gmina Torzym dodatkowy wpływ środków do budżetu znalazła tam, gdzie najprościej – w podniesieniu podatków od nieruchomości. Odczuje to na własnej skórze większość mieszkańców, choć oczywiście w bardzo różnym stopniu.
Jasne, że podwyżkę można bronić wskaźnikiem inflacyjnym (za pierwsze półrocze 2022) i podniesionymi odgórnie limitami opłat lokalnych. Jednak trzeba tez pamiętać, że ostatecznie o ich wysokości decyduje Rada Miasta i Gminy Torzym, której nie wolno przekroczyć górnego limitu, ale z drugiej strony nikt jej nie nakazuje wprowadzenia podwyżek. Aby ulżyć mieszkańcom Rada równie dobrze mogłaby postanowić, że stawki podatków pozostają na poziomie z 2022 roku.
A jednak – podwyżki decyzją Rady z końca listopada stały się faktem.
Jak od 1 stycznia 2023 wyglądać będzie wysokość podatków? Poniżej zestawienie na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu z 28 listopada 2022 w porównaniu do opłat obowiązujących w obecnym roku.

PODATEK OD GRUNTÓW:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni (dotychczas 0,94),
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 5,67 zł od 1 ha powierzchni (dotychczas 5,15),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni (dotychczas 0,39),
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,65 zł od 1 m2 powierzchni (dotychczas 3,32).

PODATEK OD BUDYNKÓW lub ICH CZĘŚCI:

a) mieszkalnych: 0,89 zl od l m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 0,81),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 26,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 23,76),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 11,76),
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 5,03),
e) garaży i ich części nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 8,18 zł od l m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 7,44),
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 7,35).

OD BUDOWLI

pozostaje 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

GŁOSOWALI NA TAK

Za podwyżką podatku od nieruchomości zagłosowali: Dariusz Barwiński, Rafał Dyzmański, Katarzyna Kaliszak, Marcin Kluczyk, Paweł Krehel, Stanisław Mielczarek, Jarosław Oleszczyk, Michał Poklewski-Koziełł, Maria Ratuszniak, Małgorzata Świderska, Zbigniew Wołoncewicz.