Osoby starsze borykające się z niepełnosprawnością, długotrwałą i przewlekłą chorobą lub sprawujący nad nimi opiekę mają nowe perspektywy w zakresie uzyskania pomocy zarówno dziennej jak i całodobowej.

Funkcjonujące już w latach ubiegłych, ale ostatnio coraz bardziej powszechne programy, dają możliwość wsparcia inicjatyw wsparcia dziennego i całodobowego dla lokalnych samorządów.

Asystent osobisty

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – w założeniu jest to wsparcie asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym między innymi wsparcie przy aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Program zakłada dofinansowanie zarówno kosztów wynagrodzenia, dojazdu asystenta jak i koszty biletów wstępu np. do kina lub teatru, wraz z kosztami dojazdu zarówno dla asystenta jak i podopiecznego.

Opieka 75+

Program „Opieka 75+” – dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób powyżej 75. roku życia.

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” – jest to wsparcie poprzez zapewnienie dziennej lub całodobowej opieki, w tym opieki specjalistycznej, dla osób zależnych, mające na celu danie możliwości odpoczynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Program ten realizowany jest zarówno w trybie dziennym, jak i całodobowym. W trybie dziennym dofinansowanie dla gmin pokrywa koszty 240 godzin usług w roku na jednego uczestnika. W trybie całodobowym program zakłada pokrycie kosztów zapewnienia opieki nie więcej niż 14 dni na jednego uczestnika w ciągu roku.

Rodzinne domy pomocy społecznej

Program „Rodzinne domy pomocy społecznej” – placówki całodobowe dla nie więcej niż 8 osób zamieszkujących wspólnie, wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych i bytowych z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Pobyt i opieka w rodzinnym domu pomocy przeznaczone są dla osób potrzebujących całodobowego wsparcia z powodu choroby lub niepełnosprawności, którego nie można zapewnić im w miejscu ich zamieszkania, jednak niewymagających jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pomoc w rodzinnym domu pomocy świadczona jest  całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego.

Środowiskowe domy samopomocy

Środowiskowe domy samopomocy – ośrodki wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Placówki takie zapewnia wsparcie terapeutyczne i socjalne. Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

W naszym powiecie taka placówka funkcjonuje w Sulęcinie (tel. 95 755 27 86).

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Finansowanie ze środków zewnętrznych

Potrzeby osób niesamodzielnych, mających ograniczone możliwości zarówno ekonomiczne, jak i mobilności powinny być priorytetem samorządów gminnych. Zadanie to stanowi nie tylko obligatoryjne zadanie gminy, ale także potrzebę lokalnego środowiska. W otoczeniu każdego z nas jest ktoś, kto zarówno sam potrzebuje wsparcia, jak i osoby, które często w heroiczny sposób sprawują stałą całodobową opieką nad osobą niesamodzielną, bywa że z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Wspomniane programy zakładają możliwość współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi, w ramach realizacji konkretnych projektów.

Wszystkie wymienione w artykule programy są finansowane ze środków zewnętrznych. Większość z nich zakłada dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – co ważne – bez partycypacji w kosztach dla realizatorów, czyli gmin. Czyli taka pomoc się opłaca! Zarówno organizatorom wsparcia tj. lokalnym samorządom, jak i osobom, do których ta pomoc jest kierowana, czyli osobom wymagającym wsparcia z tytułu wieku lub niepełnosprawności.

EN